Logo

Vụ việc điển hình

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CC WHITE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CC WHITE, hình” bị phản đối

02/06/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
IRN 1598207 thu hẹp danh mục sản phẩm để được chấp nhận bảo hộ

IRN 1598207 thu hẹp danh mục sản phẩm để được chấp nhận bảo hộ

30/05/2023
Căn cứ:  Điểm 41.6.(c) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN
Đề nghị xem xét lại việc từ chối bảo hộ ĐKQT 1648485-DALI

Đề nghị xem xét lại việc từ chối bảo hộ ĐKQT 1648485-DALI

27/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2( e) và 90.2, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “OLYMSTARS” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “OLYMSTARS” bị phản đối

26/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và  Điều 112, Luật SHTT
Phản biện việc từ chối tạm thời ĐKQT nhãn hiệu “d program”

Phản biện việc từ chối tạm thời ĐKQT nhãn hiệu “d program”

11/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(a, c) và 90.2, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “BIA FIZER” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “BIA FIZER” bị phản đối

28/04/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(i, g) và  Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “XI MĂNG NIPPON CEMENT, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “XI MĂNG NIPPON CEMENT, hình” bị phản đối

23/03/2023
Căn cứ:  Điều 73.2; 74.2(e); 74.2(i) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “zenith, YOGA PILATES WELLNESS ” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “zenith, YOGA PILATES WELLNESS ” bị phản đối

11/02/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT