Logo

Vụ việc điển hình

Phần hình của nhãn hiệu xin đăng ký “Đinh Phong, hình tia sáng” bị phản đối

Phần hình của nhãn hiệu xin đăng ký “Đinh Phong, hình tia sáng” bị phản đối

09/06/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu “e,hình” được chấp nhận đăng ký

Nhãn hiệu “e,hình” được chấp nhận đăng ký

03/06/2022
Cơ sở: Điều 74.2(e), Luật SHTT.
Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Swiix”

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Swiix”

02/06/2022
Căn cứ: Điều 95.4 và 95.1(d), Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “COCOGROUP..., hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “COCOGROUP..., hình” bị phản đối

01/06/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu “BEEKEI L 30...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Nhãn hiệu “BEEKEI L 30...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

26/05/2022
Căn cứ: Các Điều 87.7, 96.1(a), 96.3 Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 và Điều 6septies Công ước Pari
Đơn đăng ký nhãn hiệu “O FRODO, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “O FRODO, hình” bị phản đối

19/05/2022
Căn cứ:  Điều 27.2(b,c); 73.5 của Luật SHTT và Điểm 39.12.a(iv) của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Đơn đăng ký nhãn hiệu “O2O2” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “O2O2” bị phản đối

11/05/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “TIANFU NTK, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “TIANFU NTK, hình” bị phản đối

16/04/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “DIAMON WHEEL Super star NTK, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “DIAMON WHEEL Super star NTK, hình” bị phản đối

15/04/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “HĐ.Duck, hình” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu “HĐ.Duck, hình” bị phản đối một phần

30/03/2022
Căn cứ: Điều 112 và Điều 74.2(e) Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “VNOLYMPIC PLAS” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “VNOLYMPIC PLAS” bị phản đối

30/03/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) Luật SHTT