Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SIX SENSES COFFEE, hinh” bị phản đối

31/07/2023
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Six Continents Limited, có trụ sở tại Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR (GB) chủ sở hữu các Đăng ký nhãn hiệu quốc tế (ĐKQT) số 1551748 – SIX SENSES, số 336600 – SIX SENSES và Đăng ký NHHH quốc gia (VN) số 304813 – “SIX SENSES, hinh”, đang có hiệu lực tại Việt nam, bảo hộ cho các sản phẩm thuộc các nhóm 35, 43 và các nhóm khác (các nhãn hiệu đối chứng’) đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-45898 “SIX SENSES COFFEE, hinh” bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 30, 32, 35 và 43 (dấu hiệu xin đăng ký) với lý do dấu hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm/dịch vụ mang các nhãn hiệu tương tự và/hoặc có liên quan với nhau, và (ii) dấu hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng  tương tự về cấu trúc, cách đọc và ấn tượng thị giác.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác