Logo

Vụ việc điển hình

Đơn đăng ký nhãn hiệu “AROHE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “AROHE, hình” bị phản đối

11/01/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “CARLOTTA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CARLOTTA” bị phản đối

09/01/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CÜB JÄPAN, Đỉnh của Chảo, hình” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CÜB JÄPAN, Đỉnh của Chảo, hình” bị phản đối

03/01/2023
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e,g,i); 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “NAN TO OFFB, hình” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu “NAN TO OFFB, hình” bị phản đối một phần

17/12/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

06/12/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SATA, hình” bị phản đối

28/11/2022
Căn cứ:  Điều 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

26/11/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “CALCIUM GREEN D3&K2-MK7 ME&BE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CALCIUM GREEN D3&K2-MK7 ME&BE, hình” bị phản đối

25/11/2022
Căn cứ:  Điều 28 và 73.5 Luật SHTT; Điểm 39.12.a(iv) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PONDA TEA..., hình con gấu trúc” bị phản đối

22/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

21/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

19/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e,g,i) Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ luật dân sự
New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

15/11/2022
Một trong số nhãn hiệu “cá sấu” của Lacoste bị chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng thật sự trong hơn ba năm.