Logo

Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký SHCN của Cục Sở hữu trí tuệ 6 tháng đầu năm 2019.

02/08/2019
Sáu tháng đầu năm 2019 số lượng đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tiếp tục tăng và công tác xử lý, thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ tiến bộ rất đáng kể...
          

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, 6 tháng đầu năm 2019 số lượng đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) tiếp tục tăng và công tác xử lý, thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ tiến bộ rất đáng kể. Cụ thể như sau:

I. Tiếp nhận đơn đăng ký SHCN: Tổng số đơn được nộp là 34.047 (trong đó nộp trực tuyến là 6.815), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.  Cụ thể như sau:

Đối tượng xin bảo hộ

Số lượng

So với 6 tháng cùng kỳ 2018

Sáng chế

3.491

tăng  22,7%

Giải pháp hữu ích,                       

252

tăng 14,5%

Kiểu dáng công nghiệp

1.656

tăng 23,5%

Nhãn hiệu (đăng ký quốc gia)

24.016

tăng 11,4%

Nhãn hiệu (đăng ký quốc tế)

4.626

tăng 27,5%

                                       Tổng số

34.047

 

II. Xử lý đơn:  Tổng số đơn được xử lý (chấp nhận hoặc từ chối bảo hộ) là 32.526,  tăng 66,8% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể như sau:

Đối tượng

Số lượng

so với 6 tháng cùng kỳ 2018

Sáng chế

2.292

tăng 79%

Giải pháp hữu ích                       

256

tăng 26,8%

Kiểu dáng công nghiệp

1.306

bằng năm trước

Nhãn hiệu (đăng ký quốc gia)

24.046

tăng 83%

Nhãn hiệu (đăng ký quốc tế)

4.626

tăng 27,5%

Tổng số

32.526

 

  III. Tổng số văn bằng bảo hộ được cấp là 16.285, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

IV. Tổng số đơn khiếu nại, chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng hiệu lực nhận được là 416 và số đơn được xử lý (kể cả đơn được nộp trước đó) là 524, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018./.

TVH

Các bài viết khác