Logo

Pháp luật kinh doanh: Thủ tục đăng ký kho chứa hàng

03/05/2014

Công ty TNHH Kim Hồng (Công ty) và một số khách hàng hỏi: “Công ty có thuê một địa điểm làm kho chứa hàng, vậy Công ty phải làm thủ tục đăng ký kho chứa hàng như thế nào?”

Công ty TNHH Kim Hồng (Công ty) và một số khách hàng hỏi: “Công ty có thuê một địa điểm làm kho chứa hàng, vậy Công ty phải làm thủ tục đăng ký kho chứa hàng như thế nào?”

 

Về vấn đề nêu trên, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh cho rằng, việc mở kho chứa hàng là một dạng mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giống như việc mở chi nhánh hay văn phòng đại diện. Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định:

 

- Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

- Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

 

Tuỳ thuộc vào nhu cầu và mục đích quản lý, Công ty có thể lựa chọn hình thức để đăng ký cho phù hợp. Trường hợp kho chứa hàng không cần giấy chứng nhận hoạt động riêng thì Công ty nên chọn hình thức đăng ký địa điểm kinh doanh. Thông tin về địa điểm kinh doanh được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty thực hiện thủ tục tại phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đăng ký trụ sở chính.

 

Quý vị quan tâm tới lĩnh vực này, xin liên hệ tới VPLS Phạm và Liên danh qua email hanoi@pham.com.vn

 

VPLS Phạm và Liên danh


Các bài viết khác