Logo

Khung pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

26/08/2013

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (BBCGQSDSC) là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép một bên không phải là người nắm độc quyền sáng chế được phép sử dụng sáng chế mà không cần sự cho phép của người nắm độc quyền sáng chế. Trong ngôn ngữ tiếng Anh, có hai thuật ngữ phổ biến thường được sử dụng nhằm chỉ BBCGQSDSC nói riêng, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung là Compulsory Licensing (Li-xăng bắt buộc) và Non-voluntary Licensing (Li-xăng không tự nguyện). Tại Việt Nam, Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT sử dụng thuật ngữ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng. Tuy nhiên, trong các bản dịch các Điều ước quốc tế chúng ta sử dụng thuật ngữ Li-xăng cưỡng bức. Trong bài viết này, thuật ngữ BBCGQSDSC và Li-xăng cưỡng bức sẽ cùng được sử dụng với cùng ý nghĩa.

 

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (BBCGQSDSC) là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép một bên không phải là người nắm độc quyền sáng chế được phép sử dụng sáng chế mà không cần sự cho phép của người nắm độc quyền sáng chế. Trong ngôn ngữ tiếng Anh, có hai thuật ngữ phổ biến thường được sử dụng nhằm chỉ BBCGQSDSC nói riêng, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung là Compulsory Licensing (Li-xăng bắt buộc) và Non-voluntary Licensing (Li-xăng không tự nguyện). Tại Việt Nam, Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT sử dụng thuật ngữ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng. Tuy nhiên, trong các bản dịch các Điều ước quốc tế chúng ta sử dụng thuật ngữ Li-xăng cưỡng bức. Trong bài viết này, thuật ngữ BBCGQSDSC và Li-xăng cưỡng bức sẽ cùng được sử dụng với cùng ý nghĩa...

 

Xem toàn bộ bài viết

Các bài viết khác