Logo

Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) kê khai chậm

12/04/2014

Công ty TNHH Kim Hồng cùng một số doanh nghiệp hỏi về hóa đơn thuế giá trị gia tăng VAT (GTGT) kê khai chậm. Cụ thể là, Công ty TNHH Kim Hồng có hóa đơn mua hàng ghi ngày 30.09.2013 bỏ sót chưa kê khai khấu trừ. Đến tháng 3/2014 Công ty mới thực hiện kê khai thuế hóa đơn thì có được không?.

Công ty TNHH Kim Hồng cùng một số doanh nghiệp hỏi về hóa đơn thuế giá trị gia tăng VAT (GTGT) kê khai chậm. Cụ thể là, Công ty TNHH Kim Hồng có hóa đơn mua hàng ghi ngày 30.09.2013 bỏ sót chưa kê khai khấu trừ. Đến tháng 3/2014 Công ty mới thực hiện kê khai thuế hóa đơn thì có được không?.

Về vấn đề này, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên Danh có ý kiến như sau: Khoản 7, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai khấu trừ bổ sung trong thời hạn tối đa là sáu tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b của khoản này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kim Hồng có hóa đơn mua vào từ 30.09.2013 bỏ sót chưa kê khai khấu trừ, đến tháng 3/2014 Công ty thực hiện kê khai hóa đơn thì đã quá thời hạn quy định. Vì vậy, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn trên.

Số thuế GTGT không được khấu trừ, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị quan tâm tới lĩnh vực này, xin liên hệ tới VPLS Phạm và Liên danh qua email hanoi@pham.com.vn

VPLS Phạm và Liên danh


Các bài viết khác