Logo

Trang thư viện điện tử IPLIB chấm dứt hoạt động

12/09/2022
Thư viện số về sở hữu công nghiệp IPLIB dừng hoạt động từ ngày 01/09/2022 và được thay thế bằng WIPOPUBLISH.

Hiện nay, Cục SHTT đã chuyển đổi hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp sang hệ thống mới. Do Thư viện số IPLIB tại địa chỉ iplib.ipvietnam.gov.vn không tương thích với hệ thống mới nên việc cập nhật dữ liệu gặp nhiều khó khăn.

Cục SHTT thông báo ngừng hoạt động Thư viện số IPLIB và chuyển sang khai thác công cụ tra cứu WIPOPUBLISH tại trang http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn. kể từ ngày 01/09/2022./.

Các bài viết khác