Logo

Thông tư quy định Lệ phí SHCN từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

04/01/2021
Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Mục A. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được giảm 50%

Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (mục số 13, Điều 1), kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (“Thông tư 263”).

(Mục A của Thông tư 263 gồm các loại lệ phí: (1) nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; (2) cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; (3) duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và (4) cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp)

Từ ngày 01/7/2021 mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 263./.

Các bài viết khác