Logo

“RunGis International Market, hinh ” phản đối “rungig”

06/10/2021

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “RunGis International Market, hinh ” của Đăng ký quốc tế số 1444081 đang được bảo hộ tại Việt Nam, Phạm và Liên danh đã gửi văn bản tới Cục SHTT phản đối Đơn số 4-2020-04612, nộp ngày 18/02/2020, xin đăng ký nhãn hiệu “rungig” cho các dịch vụ thuộc Nhóm 35, 36, 38, 39 với lý do nhãn hiệu sau tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiêu đối chứng có trước “RunGis International Market, hinh ”, cụ thể: (i) hai nhãn hiệu tương tự về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác, và (ii) các dịch vụ của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đang được bảo hộ  trùng lặp và tương tự với nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác