Logo

Quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ

17/02/2020
Thời hạn lưu trữ tài liệu, hồ sơ về SHTT được quy định trong Thông tư 19/2019/TT-BKHCN của Bộ KH-CN, có hiệu lực từ ngày 03/02/2020.

Ngày 10/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 19/2019/TT-BKHCN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ, trong đó có các hồ sơ, tài liệu về SHTT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/02/2020.

Thông tư quy định, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ được áp dụng đối với 7 nhóm hồ sơ, tài liệu sau: Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu quản lý khoa học và công nghệ; Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học; Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu phát triển công nghệ; Nhóm 5. Hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ; Nhóm 6. Hồ sơ, tài liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Nhóm 7. Hồ sơ, tài liệu an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Trong đó, có những loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản vĩnh viễn, gồm Báo cáo tổng kết điều tra khảo sát; hồ sơ, tài liệu cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam; hồ sơ, tài liệu đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hồ sơ, tài liệu thực hiện các nội dung phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh…

Các hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm gồm: Hồ sơ, tài liệu khảo sát, điều tra, đánh giá hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh; hồ sơ, tài liệu cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ… Ngoài ra, một số loại hồ sơ, tài liệu khác được bảo quản trong thời hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm.

Đối với một số hồ sơ, tài liệu thuộc Nhóm 5: Hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ, thời gian lưu trữ quy định cụ thể như sau:

#

Loại tài liệu

Thời gian lưu trữ

V. Hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ

52

Hồ sơ, tài liệu đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí

Vĩnh viễn

53

Hồ sơ, tài liệu đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp không được cấp văn bằng bảo hộ (rút đơn, bỏ đơn, đơn bị từ chối)

5 năm

55

Hồ sơ, tài liệu đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Vĩnh viễn

55

Hồ sơ, tài liệu về văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

 

a) Gia hạn, sửa đổi, duy trì hiệu lực

Vĩnh viễn

 

b) Chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực

25 năm

56

Hồ sơ, tài liệu giải quyết đề nghị, khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

 

a) Chấp nhận đề nghị, khiếu nại của người nộp đơn

50 năm

 

b) Không chấp nhận đề nghị, khiếu nại của người nộp đơn

15 năm

 

c) Đã rút đơn, hoặc bỏ đơn

5 năm

57

Hồ sơ, tài liệu kiểm tra nghiệp vụ đại diện và giám định sở hữu công nghiệp

 

a) Báo cáo kết quả, danh sách đạt yêu cầu

20 năm

 

b) Hồ sơ, tài liệu dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi

5 năm

58

Hồ sơ, tài liệu quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề đại diện và giám định sở hữu công nghiệp

Vĩnh viễn

59

Hồ sơ, tài liệu giám định về sở hữu trí tuệ

30 năm

60

Hồ sơ, tài liệu định giá tài sản trí tuệ

Vĩnh viễn

61

Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu quy trình tái lập, mô phỏng sáng chế, công nghệ phục vụ hoạt động giải mã, làm chủ, chuyển giao và đổi mới công nghệ

50 năm

62

Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý và cơ chế khai thác sáng chế

50 năm

 

Các bài viết khác