Logo

Nhìn lại các quy định liên quan tới hành vi không trung thực trong quá trình bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

22/09/2020
(Nội dung đề cập: Quyền ưu tiên theo sử dụng trước; đăng ký nhãn hiệu với mục đích không trung thực; không thể không biết về nhãn hiệu của người sử dụng trước, áp dụng trong giai đoạn hiệu lực của Luật SHTT…)

Bài viết điểm lại các văn bản pháp luật đầu tiên về hành vi bị coi là không trung thực trong đăng ký nhãn hiệu và kết luận của của cơ quan thẩm quyền ở một số vụ điển hình. Qua đó cho thấy vấn đề này đã được đề cập từ rất sớm để đảm bảo quyền nhãn hiệu được xác lập cho người thụ hưởng xứng đáng.

1. Bảo hộ nhãn hiệu tại thời điểm trước khi có quy định về hành vi không trung thực: Xác định quyền ưu tiên theo sử dụng trước nhãn hiệu

1.1.  Nghị định 197/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ngày 14.12.1982 ban hành Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (gọi tắt, Nghị định 197/HĐBT)

Trong những năm đầu 1980 quyền sở hữu nhãn hiệu chưa được coi là tài sản và chưa được bảo hộ bằng các biện pháp tư pháp, do vậy các quy định về nhãn hiệu chủ yếu dành để phục vụ hoạt động xác lập quyền do các Cơ quan hành chính thực hiện.

Khi đó, quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu cũng được xác định theo ngày nộp đơn như hiên nay, nhưng đối với nhãn hiệu tranh chấp thì quyền ưu tiên được xác định tại Khoản 2 Điều 7 như sau:

“Trường hợp có tranh chấp về quyền ưu tiên thì nhãn hiệu hàng hoá được chấp nhận cho người chứng minh được rằng nhãn hiệu hàng hoá đã được người đó sử dụng trước một cách rộng rãi trên thị trường".

Quy định trên phù hợp với thời kỳ đầu của việc bảo hộ nhãn hiệu khi phần lớn các chủ thể nhãn hiệu đang hoạt động có thể đã không kịp thời nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bởi vậy các nhãn hiệu do họ tạo ra, đã và đang sử dụng sẽ bị ngăn cấm bởi đăng ký nhãn hiệu của người không có quá trình sử dụng nhãn hiệu đó nhưng lại nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước.

Khi quy định nói trên được áp dụng thì không còn nhu cầu phải xây dựng quy định về không trung thực để xủ lý tranh chấp khi đăng ký nhãn hiệu, bởi quyền ưu tiên sẽ thuộc về người sử dụng trước.

1.2   Nghị định 84/HĐBT ngày 20/3/2990 của Hội đồng Bộ trưởng nhằm thi hành Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN)

Pháp lệnh Bảo hộ SHCN (có hiệu lực năm 1989) quy định  quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu được xác định hoàn toàn theo ngày nộp đơn. Liên quan tới việc tranh chấp quyền ưu tiên nhãn hiệu, Nghị định số 84/HĐBT quy định tại Khoản 3 Điều 2 như sau:

Trong thời hạn 2 năm tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các nhãn hiệu hàng hóa đang được sử dụng mà chưa được đăng ký, bắt buộc phải được đăng ký theo Điều lệ 197-HĐBT. Trong thời hạn trên, các tranh chấp về quyền ưu tiên vẫn được xem xét theo nguyên tắc: quyền ưu tiên thuộc về người chứng minh được rằng nhãn hiệu hàng hóa đã được mình sử dụng trước một cách rộng rãi trên thị trường.

Thực chất điều khoản nêu trên mang tính chuyển tiếp, theo đó việc xác lập quyền ưu tiên do sử dụng trước một cách rộng rãi được kéo dài [hai năm] đến 20.3.1992 và sau này được tiếp tục kéo dài đến 20.3.1993.

Tuy nhiên vào thời điểm năm 1993 các vụ tranh chấp về nhãn hiệu tăng lên cả về số lượng và tính chất phức tạp, gây lo ngại ngày càng tăng khi quy định xác định quyền ưu tiên theo sử dụng trước một cách rộng rãi kết thúc hiệu lực vào ngày 20.3.1993 và sau đó việc xác định quyền ưu tiên đơn thuần chỉ theo ngày nộp đơn. Do vậy, nhu cầu phải có các quy định về hành vi không trung thực khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để giải quyết các trường hợp tranh chấp trở nên cấp thiết, đảm bảo cho hoạt động xác lập quyền của Cơ quan nhãn hiệu được thực hiện một cách chuẩn mực.

2.Xác định hành vi không trung thực - Thông tư 437/SC ngày 19/3/1993 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học, Công nghệ) hướng dẫn bổ sung về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Thông tư 437/SC bao gồm các nội dung chính như sau:

(i) Trách nhiệm của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải đảm bảo sự trung thực (Điểm 3.2), cụ thể như sau:

Người nộp đơn phải đảm bảo sự trung thực của mục đích đăng ký nhãn hiệu. Mục đích đăng ký nhãn hiệu được coi là trung thực, nếu:

a) Việc đăng ký nhãn hiệu chỉ nhằm sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm (hoặc dịch vụ) do người nộp đơn sản xuất (hoặc tiến hành), để đánh dấu sản phẩm (hoặc dịch vụ) đó và phân biệt  sản phẩm (hoặc dịch vụ) đó với sản phẩm (hoặc dịch vụ) do người khác sản xuất (hoặc tiến hành); và

b) Nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký không phải đã được cố ý sao chép, mô phỏng, cải biên từ mẫu nhãn hiệu đã được người khác sử dụng nhằm làm cho người tiêu dụng nhầm lẫn với nhãn hiệu bị sao chép, mô phỏng, cải biên.

(ii) Cụ thể hóa quy định nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ do gây nhầm lẫn về xuất xứ  (Điểm 5.1), cụ thể như sau:

a) Dấu hiệu làm hiểu sai lệch về người sản xuất, hoặc nơi sản xuất ra hàng hóa (hoặc người, nơi tiến hành dịch vụ); hoặc/và

 b) Dấu hiệu được sao chép, mô phỏng, cải biên từ một nhãn hiệu được người khác sử dụng nhằm làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hóa (hoặc dịch vụ) mang nhãn hiệu đó là do người khác nói trên sản xuất (hoặc tiến hành).

(iii) Các lý do nêu trên được bổ sung làm cơ sở để đề nghị hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ VBBH) về nhãn hiệu (Điểm 6).

Trường hợp đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH nhãn hiệu theo điểm 5.1.b thì  người đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH  phải chứng minh trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đã có một chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu một cách rộng rãi và người nộp đơn không thể không biết về việc sử dụng nhãn hiệu đó .

3.         Một số vụ việc

Quy định tại Thông tư 437/SC đã là cơ sở để giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về nhãn hiệu .

3.1       Vụ nhãn hiệu Budweiser

(i) Công ty ANHEUSER BUSCH (Hoa Kỳ) nộp các đơn đăng ký  xin bảo hộ các nhãn hiệu "BUDWEISER" cho sản phẩm bia và bị từ chối vì tương tự với nhãn hiệu "BUDWEISER" của Công ty BUDEJOVIC BUDVAR (CH Sec) .Sau đó  ANHEUSER BUSCH đề nghị huỷ bỏ hiệu lực các Đăng ký quốc tế của  BUDEJOVIC BUDVAR vì nhãn hiệu"BUDWEISER" bảo hộ theo các Đăng ký quốc tế này tương tự với các nhãn hiệu "BUDWEISER"  là nhãn hiệu nổi tiếng của họ.

(ii) Công ty BUDEJOVIC BUDVAR  đã phản bác như sau:"BUDWEISER"  phải được coi là nổi tiêng dưới tên Công ty BUDEJOVIC BUDVAR vì: "BUDWEIS" theo tiếng Đức dùng để chỉ vùng BUDEJOVICE là nơi có tryền thống sản xuất bia từ thế kỷ 13 , bia mang nhãn hiệu "BUDWEISER" cũng được tiêu thụ và bảo hộ tại hàng chục nước v.v..

(iii) Quyết định của Cục Sở hữu công nghiệp (nay là Cục SHTT): Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu "BUDWEISER" cho Công ty ANHEUSER BUSCH trong khi vẫn duy trì hiệu lực các Đăng ký quốc tế nhãn hiệu "BUDWEISER" của Công ty BUDEJOVIC BUDVAR . Cơ sở của quyết định này là:

- Các bên đều sử dụng lâu dài và gây dựng được uy tín riêng của mình tại các thị trường khác nhau đối với nhãn hiệu "BUDWEISER" (không có yếu tố không trung thực khi nộp đơn đăng ký theo quy định của Thông tư 437/SC).

- Tại Việt Nam khi đó phạm vi ảnh hưởng của nhãn hiệu "BUDWEISER"  còn rất hạn chế (vào năm 2000) nên  bên nào sử dụng nhãn hiệu "BUDWEISER" rộng rãi, gây được uy tín thì sẽ được người tiêu dùng chấp nhận.

Kết luận này là chính xác trên thực tế kinh doanh : Hiện nay các nhãn hiệu đó cùng được bảo hộ và cùng được sử dụng trên thị trường : Công ty ANHEUSER BUSCH  có nhà máy sản xuất bia tại Việt Nam; Công ty BUDEJOVIC  BUDVAR xuất khẩu bia sang Việt Nam.

3.2       Nhãn hiệu “ông thọ” .

(i) Công ty FFD (Hà lan) đã nộp đơn quốc tế số 594508 xin bảo hộ nhãn hiệu  “LONGEVITY BRAND & ông thọ & Hình ông già" cho các sản phẩm thuộc nhóm 29,30,32 ( bao gồm sản phẩm sữa và các sản phẩm thực phẩm khác) và bị  Cục Sở hữu công nghiệp (nay là Cục SHTT) từ chối bảo hộ đối với thành phần "ông thọ", lý do: các sản phẩm sữa mang nhãn hiệu "sữa ông thọ" đã nổi tiếng tại Việt nam với tên của Công ty Sữa Việt nam (VINAMILK).

(ii) FFD đã gửi đơn khiếu nại tới Cục Sở hữu công nghiệp với các lý do :

 Từ "ông thọ" có mối quan hệ liên tưởng với nhãn hiệu "LONGEVITY BRAND & Hình ông già " đã được bảo hộ tại Việt Nam cho FFD theo Đơn quốc tế số R192025, do đó việc không bảo hộ thành phần "ông thọ" cho FFD mà bảo hộ cho Công ty Sữa Việt Nam có thể làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn .

Việc Công ty Sữa Việt Nam nộp đơn đăng ký và sử dụng nhãn hiệu "ông thọ & Hình biểu tượng" là không trung thực vì dựa trên cơ sở sao chép nhãn hiệu được bảo hộ theo Đơn quốc tế của FFD.

(iii) Quyết định của Cục Sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu công nghiệp không chấp nhận khiếu nại vì:

     Từ trước năm 1975 dấu hiệu "ông thọ" đã được Công ty COSUVINA sử dụng  và  từ năm 1975 dấu hiệu này được Công ty Sữa Việt Nam ( tổ chức được Nhà nước giao cho quản lý các tài sản của COSUVINA) sử dụng cho các sản phẩm sữa đặc do Công ty sản xuất. Do đó , việc sử dụng nhãn hiệu này của Công ty Sữa Việt nam là sự kế thừa, phù hợp với chức năng của nhãn hiệu và không phải là sự sao chép nhãn hiệu của FFD.

     Nhãn hiệu "ông thọ" đã được biết đến rộng rãi trong người tiêu dùng Việt nam như là một sản phẩm có chất lượng của Công ty Sữa Việt Nam, đó là   “ông thọ"  đã là một yếu tố quan trọng tạo nên khả năng phân biệt với  nhãn hiệu "LONGEVITY BRAND & Hình ông già ", chữ "LONGEVITY" không thể coi là duy nhất đồng nghĩa với chữ "ông thọ".

Ngày 13.6.1994 Cục Sở hữu công nghiệp đã ra quyết định số 1487/QĐNH cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 12169 bảo hộ nhãn hiệu " sữa ông thọ  & Hình biểu tượng " cho Công ty Sữa Việt nam.

4.         Bình luận

4.1    Nội dung về không trung thực trong Thông tư 437/SC đã thay thế hiệu quả quy định về xác định quyền ưu tiên theo sử dụng trước tại Nghị định 197/HĐBT, loại bỏ được mối lo ngại khi bãi bỏ việc áp dụng Khoản 3 Điều 2 Nghị định 197/HĐBT.

-           Trung thực là một nội dung đảm bảo cho quyền nộp đơn được thực hiện chuẩn mực , do vậy hành vi không trung thực của người nộp đơn có thể được xem xét trong giai đoạn thẩm định đơn , giải quyết phản đối.. cũng như trong giai đoạn hủy bỏ hiệu lực VBBH có liên quan.

- Những quy đinh nêu trên không chỉ đã giúp cho Cơ quan quản lý nhãn hiệu ngăn chặn các trường hợp không trung thực khi đăng ký nhãn hiệu mà còn đảm bảo cơ sở  pháp lý để xác lập quyền xác đáng trong các trường hợp tranh chấp, có nghi ngờ về yếu tố không trung thực  cũng như xem xét để hủy bỏ hiệu lực VBBH.

4.2       Hành vi không trung thực được xác định rõ rằng, khá toàn diện  thông qua cả  hai góc độ nhãn hiệu và chủ thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, đó là:

+ Nhãn hiệu được đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu của người khác đã sử dụng từ trước gây nhầm lẫn về xuất xứ (tức là cũng có yêu cầu về  mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của nhãn hiệu đã được sử dụng trước). Người đăng ký nhãn hiệu không nhằm mục đích sử dụng.

+ Người nộp đơn cố ý sao chép do biết về nhãn hiệu đã được sử dụng từ trước đó (do quan hệ trực tiếp với chủ nhãn hiệu , do mức độ sử dụng  rộng rãi của nhãn hiệu đã được sử dụng trước ...), trong trường hợp này Thông tư đã sử dụng khái niệm không thể không biết để nhận định về hành vi sao chép nhãn hiệu.

- Tuy khái niệm về không trung thực chỉ được quy định trực tiếp tại Điểm 3.2 nhưng các điểm khác cũng có sự kết nối chặt chẽ. Đó là, Điểm 6 với nguyên tắc không thể không biết liên kết với Điểm 5.1.b và có nội dung làm rõ quy định về hành vi sao chép nhãn hiệu tại Điểm 3.2.b. Do vậy có thể nói nội dung cơ bản của Thông tư 437/SC là quy định về chống hành vi không trung thực trong quá trình bảo hộ nhãn hiệu, ngoài ra Thông tư 437/SC còn quy định về nhãn hiệu nổi tiếng.

Bởi vậy có thể cho rằng, Thông tư 437/SC, ở thời điểm ban  hành, đã tiệm cận các quy định chung của thế giới về hành vi không trung thực trong đăng ký nhãn hiệu, rất đáng tham khảo khi xây dựng các quy định về hành vi không trung thực trong đăng ký nhãn hiệu tại các văn bản pháp luật sau này, tất nhiên là phải có sự đồng bộ trong tổng thể các quy định pháp luật sẽ áp dụng

5.         Giá trị hiệu lực của Thông tư 437/SC vào thời điểm hiện tại.

Khoản 3 Điều 220 - Điều khoản chuyển tiếp của Luật SHTT hiện hành quy định như sau:3…căn cứ huỷ bỏ hiệu lực các văn bằng bảo hộ thì chỉ áp dụng quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm xét cấp văn bằng bảo hộ”.

Do vậy, ngoài việc tham khảo để xây dựng quy định pháp luật như đã nêu trên, Thông tư 437/SC vẫn cần phải áp dụng đối với việc xem xét các đơn đề nghị hủy bỏ hiệu đối các GCNĐKNH mà đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trong giai đoạn có hiệu lực của Thông tư 437/SC (tức là đến ngày 15.01.1997, sau 15 ngày kể từ khi Thông tư 3055/TT-SHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được ban hành ngày 31.12.1996)./.

(NTH)

 

 

 

Các bài viết khác