Logo

Nhãn hiệu “BEEKEI...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

16/03/2022
Căn cứ: Các Điều 87.7, 96.1(a), 96.3 Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 và Điều 6septies Công ước Pari

Phạm và Liên danh,  thừa ủy quyền và đại diện cho Natures Aid Ltd., là chủ sở hữu các Đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại Anh UK00002503126 “natures aid, hình”; UK00001438553 “NATURES AID” và các Đăng ký quốc tế No.1520797 “NATURES AID”  và No.1521771 “natures aid, hình” chỉ định Việt Nam, đã nộp đơn tới Cục SHTT đề nghị hủy bỏ hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu quốc gia Việt Nam số 259686 “BEEKEI L 30 TABLETS natures aid Lutein Eye Complex, hình” cho các sản phẩm thuộc Nhóm 03 với lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền nộp đơn đăng ký và nhãn hiệu đã được đăng ký do sự không trung thực của người nộp đơn.

Vụ việc đang được Cục SHTT thụ lý.

 

Các bài viết khác