Logo

Nhà nước hỗ trợ đăng ký xác lập quyền SHTT

15/10/2021
 

Theo quy định mới tại Thông tư 75/2021/TT-BTC  do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 25/10/2021, nhằm thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, mỗi đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được hỗ trợ như sau:

a) Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn;

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

b) Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 nói trên: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Chính sách hỗ trợ này được áp dụng cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình này.

Kinh phí hỗ trợ được lấy ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương, Bộ, Địa phương...hoặc từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác...

Thông tư 75/2021/TT-BTC  có thể tải về từ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Thong-tu-75-2021-TT-BTC-quan-ly-tai-chinh-thuc-hien-Chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-489014.aspx

 

 

Các bài viết khác