Logo

Lệ phí SHCN tiếp tục được giảm 50% vì dịch Covid-19

09/07/2021
Từ 01/7/2021 đến 31/12/2021, lệ phí sở hữu công nghiệp tiếp tục được giảm 50% nhằm hỗ trợ người nộp đơn.

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, từ 01/7/2021 đến 31/12/2021, lệ phí sở hữu công nghiệp tiếp tục giảm bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

(Mục A của Thông tư 263 gồm các loại lệ phí: (1) nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; (2) cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; (3) duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và (4) cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp)

Từ ngày 01/01/2022  mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC./.

Các bài viết khác