Logo

“JOY” phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “REAL JOY, hình”

30/12/2021

Căn cứ: Điều 74.2(e) Luật SHTT

Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tê No.1970276 “JOY”, đăng ký ngày 03/12/1956, đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối đơn xin đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-24851 “REAL JOY,hinh”,  được nộp ngày 27/11/2019, với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “JOY” có trước và cùng đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ trùng/tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác