Logo

EVFTA – CÁC CAM KẾT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

31/08/2019
Ngày 30/6/2019: Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA và EVIPA. Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên

EVFTA – CÁC CAM KẾT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA). Ngày 26/6/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một về thương mại và một về đầu tư. 8/2018, EU công bố chính thức văn kiện Hiệp định Thương mại (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (nay có tên là EVIPA).

Ngày 30/6/2019: Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA và EVIPA. Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên

Hiệp định EVFTA có 17 Chương, trong đó các cam kết về sở hữu trí tuệ  (SHTT) được nêu trong Chương 12 – Sở hữu trí tuệ.

Mục đích của các cam kết về SHTT là để:

- tạo thuận lợi cho việc chế tạo, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm đổi mới và sáng tạo giữa các Bên nhằm đóng góp cho nền kinh tế bền vững và toàn diện hơn của mỗi Bên và đạt được mức độ bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đầy đủ và hiệu quả.

- Việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, vì lợi ích chung của các nhà sản xuất và người sử dụng và theo cách thức có lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế, và bảo đảm sự cân bằng giữa các quyền và nghĩa vụ.

Các cam kết về SHTT trong EVFTA  tập trung vào 03 nhóm:

(i)     các vấn đề chung;

(ii)     các tiêu chuẩn bảo hộ đối với từng đối tượng quyền SHTT cụ thể;

(iii)    các biện pháp thực thi quyền SHTT.

Dưới đây là những nội dung chính của các cam kết

I. CAM KẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

Cam kết về những vấn đề chung trong EVFTA bao gồm::

- Nguyên tắc phù hợp WTO: EVFTA nhấn mạnh việc tiếp tục các cam kết về SHTT trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của WTO (Hiệp định TRIPS);

- Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN): Liên quan đến việc bảo hộ SHTT,  Việt Nam và EU cam kết  bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ nào mà một Bên dành cho công dân của bất kỳ nước thứ ba sẽ được dành cho công dân của Bên kia ngay lập tức và vô điều kiện, với những ngoại lệ được quy định tại Điều 4 và 5 của Hiệp định TRIPS (bảo hộ theo các Thỏa ước quốc tế đã có hiệu lực trước khi WTO có hiệu lực, bảo hộ các quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất chương trình, nhà phát sóng mà không được quy định trong TRIPS…)

- Nguyên tắc cạn quyền: Việt Nam và EU được quyền tự do quy định về cạn quyền SHTT, miễn là phù hợp với TRIPS

Nhìn chung các nguyên tắc này không có gì mới, đã được thể hiện trong TRIPS. Lưu ý là, theo nguyên tắc MFN, nếu Việt Nam có cam kết mức bảo hộ SHTT nào cao hơn cho bất kỳ đối tác nào trong trong CPTPP thì cũng phải cho đối tác EU hưởng mức tương tự.

II.         CÁC CAM KẾT VỀ TIÊU CHUẨN BẢO HỘ ĐỐI VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SHTT

EVFTA có cam kết về tiêu chuẩn bảo hộ đối với 08 đối tượng quyền SHTT, gồm :

(a) quyền tác giả và quyền liên quan;

(b) nhãn hiệu;

(c) chỉ dẫn địa lý;

(d) kiểu dáng công nghiệp;

(e) sáng chế;

(f) thiết kế bố trí mạch tích hợp;

(g) bảo hộ thông tin bí mật; và

(h) giống cây trồng.

Đa số các cam kết này tương thích với TRIPS hoặc chỉ có bổ sung nhỏ. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

II.1       Quyền tác giả và các quyền liên quan

(Từ Điều 12.6 đến Điều 12.16)

Một số cam kết của EVFTA có mức yêu cầu cao hơn TRIPS, đòi hỏi hệ thống pháp luật  của chúng ta phải đáp ứng và hoàn thiện, cụ thể là:

-        Trong vòng 03 năm kể từ ngày EVFTA có hiệu lực, Việt Nam phải tham gia hai  hiệp định của WIPO về quyền tác giả và quyền liên quan mà hiện tại Việt Nam chưa phải là thành viên, đó là: Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) và Hiệp ước WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ trong 2 Hiệp định này sau thời điểm gia nhập EVFTA. Việt Nam đang trong giai đoạn thiện hồ sơ để gia nhập hai Hiệp định này.

-        EVFTA đfo hỏi Việt Nam cần quy định cụ thể và rõ ràng về “Bảo vệ các biện pháp công nghệ (Protection of Technological Measures –  Điều 12.12, EVFTA), được hiểu là việc bảo vệ bất kỳ công nghệ, thiết bị hoặc linh kiện nào được thiết kế nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế các hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan đối với tác phẩm hoặc các đối tượng được bảo hộ. Biện pháp công nghệ được coi là "hữu hiệu" khi việc sử dụng tác phẩm hoặc các đối tượng được bảo hộ khác được kiểm soát bởi các chủ thể quyền thông qua ứng dụng kiểm soát truy cập hoặc quy trình bảo vệ như mã hóa, xáo trộn dữ liệu, hoặc các hình thức  biến đổi khác đối với tác phẩm hoặc các đối tượng được bảo hộ khác hoặc cơ chế kiểm soát sao chép nhằm đáp ứng mục tiêu bảo hộ.

-        Một số nội dung của quyền tác giả và quyền liên quan (ví dụ, quyền sao chép, quyền phân phối, quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất, định nghĩa bản sao, hình thức chuyển quyền sở hữu…) trong pháp luật Việt Nam về cơ bản đã tương thích với các cam kết trong TRIPS nhưng theo Hiệp định EVFTA cần quy định chi tiết hơn.

II.2.      Nhãn hiệu

(Từ Điều 12.17 đến Điều 12.22)

Các quy định về thủ tục đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam về cơ bản tương thích với EVFTA. Tuy nhiên có một số nội dung, mà ở chừng mực nhất định Việt Nam đang thực hiện nhưng chưa đáp ứng  được yêu cầu thực tế, đó là:

(a) Về thủ tục đăng ký:  EVFTA yêu cầu mỗi Bên phải quy định hệ thống đăng ký nhãn hiệu trong đó quyết định từ chối cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký nhãn hiệu phải được gửi bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối; và phải bảo đảm có cơ sở dữ liệu điện tử công khai về đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công bố và nhãn hiệu đã được đăng ký.

Hiện tại, Hệ thống quản lý đơn và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp “IPLiB” của Cục Sở hữu trí tuệ tại http://www.noip.gov.vn/ chưa đáp ứng tốt yêu cầu nói trên. Đặc biệt,  “IPLiB”  cần nâng cấp về cả nội dung và hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm việc tra cứu nhanh và hiệu quả .

(b)       Chấm dứt (hiệu lực) nhãn hiệu đã đăng ký (Điều 12.22): liên quan tới việc  chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký vì lý do đã không được chủ sở hữu hoặc bên nhận chuyển giao quyền sở hữu sử dụng một cách thực sự 5 năm liên tục  tại lãnh thổ tương ứng cho hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu đã được đăng ký mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc tiếp tục trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu đình chỉ,  EVFTA đã giải thích rõ thế nào là “sử dụng thực sự”  (“genuine use”), điều mà luật nhãn hiệu Việt Nam còn thiếu. Cụ thể, theo EVFTA, “sử dụng thực sự” là việc sử dụng trên thực tế vì mục đích kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan để đạt được lợi thế thương mại. Một cách tổng quát, sử dụng thực sự là việc bán trên thực tế và phải có hành động bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong thời gian theo quy định. Việc sử dụng trong quảng cáo có thể được coi là sử dụng thực sự. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị đơn thuần không được coi là đã sử dụng thực sự một nhãn hiệu. Sử dụng thực sự trái ngược với việc sử dụng trên danh nghĩa hay giả vờ sử dụng chỉ để duy trì nhãn hiệu trong đăng bạ;

- Có thể chấm dứt hiệu lực của một nhãn hiệu nếu  (i) sau ngày đăng ký, do hậu quả của các hành động hoặc không hành động của chủ sở hữu, nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký; và (ii) bất kỳ sử dụng nào đối với nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu hoặc với  sự đồng ý của chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký có thể gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ.

II.3       Chỉ dẫn địa lý

(Điều 12.23 đến Điều 12.31)

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là đối tượng SHTT mà EU đặc biệt quan tâm, với một số cam kết khá đặc thù, do khối này có khá nhiều các sản phẩm được bảo hộ dưới dạng CDĐL.

Về đối tượng bảo hộ, các cam kết về CDĐL trong EVFTA chỉ áp dụng áp dụng cho việc công nhận và bảo hộ các CDĐL dùng cho rượu vang, rượu mạnh, sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm có nguồn gốc từ lãnh thổ các Bên.Trên thực tế thì 04 nhóm này cũng bao quát gần như phần lớn các sản phẩm có thể là đối tượng của CDĐL.

Về cơ chế bảo hộ, tuy không đề cập trực tiếp nhưng EVFTA yêu cầu việc bảo hộ CDĐL theo cơ chế riêng, độc lập với nhãn hiệu thông qua cam kết về quy trình công nhận CDĐL. Hiện tại trên thực tế cả EU và Việt Nam đều bảo hộ CDĐL theo một cơ chế riêng, độc lập với các đối tượng SHTT khác (trong khi, ví dụ Hoa Kỳ và một số nước khác lại bảo hộ CDĐL như là một loại của nhãn hiệu, theo cơ chế bảo hộ chung của nhãn hiệu). Cam kết về vấn đề này thực chất là để ràng buộc Việt Nam trong các đàm phán sau này liên quan tới CDĐL với các đối tác khác.

Về mối quan hệ với nhãn hiệu, EVFTA ghi nhận quyền được bảo hộ của các nhãn hiệu dù có tên gọi giống với CDĐL nhưng đã được đăng ký và bảo hộ hợp pháp trước thời điểm EVFTA có hiệu lực hoặc trước ngày đơn yêu cầu bảo hộ CDĐL đó được nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Về các trường hợp được bảo hộ đương nhiên, Chương 12 EVFTA có Phụ lục 12-A trong đó liệt kê 169 CDĐL của EU (chủ yếu là rượu và thực phẩm) và 39 CDĐL của Việt Nam ((chủ yếu là nông sản, thực phẩm nổi tiếng có tiềm năng xuất khẩu cao như trà Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột …) mà hai Bên cam kết bảo hộ đương nhiên, không cần qua các thủ tục thẩm định, thông báo hoặc khiếu nại… theo quy trình thông thường. Theo cam kết tại EVFTA thì Danh mục các CDĐL được bảo hộ đương nhiên này có thể được rà soát lại bởi Nhóm công tác về SHTT (trong đó có CDĐL) của EVFTA. Hơn thế nữa, EVFTA còn có các quy tắc bảo hộ riêng đối với các CDĐL thuộc nhóm được liệt kê này (ví dụ, chủ thể quyền được phép ngăn cản việc sử dụng các CDĐL này cho các sản phẩm không xuất phát từ nước xuất xứ được liệt kê, ngăn cản việc sử dụng các thiết kế hoặc trình bày theo bất kỳ cách nào khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về xuất xứ của sản phẩm vốn không có xuất xứ tại đó…)

Về cơ chế đăng ký và bảo hộ thông thường: Việt Nam và EU phải thiết lập cơ chế đăng ký và bảo CDĐL cho ít nhất là 04 nhóm đối tượng thuộc diện điều chỉnh (rượu vang, rượu mạnh, nông sản, thực phẩm) bảo đảm các yêu cầu:

- Phải có một hệ thống đăng ký liệt kê rõ các CDĐL đang được bảo hộ trên lãnh thổ của mình;

- Quy trình thẩm định hành chính để đưa hoặc duy trì một CDĐL trên hệ thống đăng ký phải cho phép xác định được một sản phẩm có xuất xứ tại một khu vực địa lý nhất định và có chất lượng, uy tín, đặc điểm đặc thù chủ yếu nhờ vào việc sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý đó;

- Phải có quy trình cho phép các tổ chức, cá nhân có lợi ích liên quan được lên tiếng phản đối và được lắng nghe;

- Phải có quy trình cho phép điều chỉnh, hoặc đưa ra khỏi hệ thống đăng ký sau khi cân nhắc các ý kiến phản đối của các bên có lợi ích cũng như ý kiến phản biện của chủ thể quyền.

Các ngoại lệ:  có ngoại lệ cho 05 CDĐL được bảo hộ trong Danh mục 12-A, trong đó:

- 04 CDĐL về pho mát của EU là “Asiago”, “Fontina”, “Gorgonzola” và “Feta” đang được sử dụng như tên gọi chung của pho mát ở một số nước. Việc bảo hộ 04 CDĐL này không cản trở các doanh nghiệp bất kỳ được tiếp tục sử dụng các tên gọi này trên thị trường Việt Nam cho sản phẩm pho mát nếu các doanh nghiệp này đã kinh doanh thực thụ sản phẩm pho mát có tên gọi “Asiago”, “Fontina”, “Gorgonzola” và “Feta” trước ngày 01/01/2017 tại Việt Nam;

- 01 CDĐL về rượu sâm-panh (Champagne -vang sủi bọt ) của EU đang được sử dụng như tên gọi chung; tên gọi “Champagne” dùng cho rượu vang sủi bọt được tiếp tục sử dụng trong vòng 10 năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Sau 10 năm phải sử dụng tên khác cho sản phẩm vang sủi bọt mà lâu nay vẫn được gọi là rượu sâm-panh đưa ra thị trường Việt Nam.

Về việc thực thi việc bảo hộ:  EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU phải quy định việc  thực thi bảo hộ CDĐL bằng biện pháp hành chính thích hợp, trong phạm vi mà pháp luật quốc gia quy định, để ngăn chặn việc sản xuất, chuẩn bị, đóng gói, ghi nhãn, bán, hoặc nhập khẩu hoặc quảng cáo một loại hàng thực phẩm theo cách thức sai trái, lừa dối, hoặc có khả năng tạo ấn tượng sai lệch về nguồn gốc của hàng hóa đó. Đồng thời EVFTA cũng nhấn mạnh các sản phẩm mang CDĐL được bảo hộ phải tuân thủ các yêu cầu về chất lượng liên quan theo pháp luật nước sở tại.

II.4.      Kiểu dáng công nghiệp

(Điều 12.34 đến Điều 12.37)

Các cam kết chủ yếu về kiểu dáng công nghiệp trong EVFTA gồm:

- Trong vòng 02 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực các Bên phải gia nhập và bảo đảm thực thi Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, thông qua tại Giơ-ne-vơ ngày 2 tháng 7 năm 1999 (Cục SHTT đang hoàn thiện hồ sơ gia nhập thỏa ước này).

- Việt Nam phải quy định rõ  hơn về việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là bộ phận của sản phẩm với tiêu chí “nhìn thấy được” trong quá trình sử dụng và phần nhìn thấy phải đáp ứng điều kiện về tính mới và tính nguyên gốc. (Quy định này không được đề cập cụ thể trong Luật SHTT, cần sớm bổ sung)

- Việt Nam cần quy định rõ hơn về việc kiểu dáng công nghiệp cũng có thể là đối tượng được bảo hộ theo quyền tác giả

II.5.      Sáng chế

(Điều 12.38  đến Điều 12.40)

Cam kết đáng lưu ý nhất của EVFTA yêu cầu:

- Việt Nam phải quy định cơ chế đầy đủ và hiệu quả để bù đắp cho chủ sở hữu sáng chế  trong trường hợp thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế bị rút ngắn do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp phép lưu hành thị trường đầu tiên tại lãnh thổ của mình. Việc đền bù đó có thể bằng hình thức gia hạn thời hạn hiệu lực, tương ứng với thời gian vượt quá thời hạn cấp phép, nhưng  tối đa không quá 2 năm

Hiện nay, Luật SHTT Việt Nam chưa đề cập tới vấn đề này, nhưng theo thông tin từ cơ quan quản lý dược, các đơn xin cấp phép lưu hành dược phẩm được xử lý khá nhanh, thường dưới 24 tháng kể từ ngày nộp đơn.

II.6.      Những cam kết về thiết kế bố trí mạch tích hợp, bảo hộ thông tin bí mậtgiống cây trồng về cơ bản cũng tương tự như cam kết trong TRIPS và tương thích với casdc quy định trong Luật SHTT Việt Nam.

III.        Thực thi quyền SHTT

(Điều 12.43 tới Điều 12.54)

III.1      Quy định chung về thực thi:

Về cơ bản, các cam kết  liên quan tới thực thi như  quy định người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng các thủ tục, biện pháp, chế tài; áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; chứng cứ; nghĩa vụ cung cấp  thông tin; quyền của tòa án; bồi thường thiệt hại; công bố công khai bản án... của EVFTA cũng tương tự như các quy định trong TRIPS. Các quy định của pháp luật Việt Nam cũng tương thích với những cam kết đó.

Có hai cam kết đáng lưu ý là:

(i) chi phí pháp lý. EVFTA yêu cầu mỗi Bên phải quy định rằng cơ quan tư pháp có thẩm quyền, theo nguyên tắc chung và nếu thích hợp, có quyền yêu cầu bên thua kiện phải trả cho bên thắng kiện các chi phí tòa án và phí thuê luật sư hợp lý, hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật trong nước của Bên đó.

Nghĩa vụ này có trong CPTPP và đã được nội luật hóa tại Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, trong đó bổ sung khoản 4 Điều 198 của Luật SHTT rằng  “...tổ chức, cá nhân là bị đơn trong vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, nếu được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư”.

(ii) Về nguyên tắc suy đoán chủ thể quyền tác giả  trong tố tụng về SHTT: EVFTA đặt ra quy tắc về suy đoán quyền, theo đó trừ khi có chứng cứ ngược lại, người có tên trên tác phẩm sẽ được suy đoán là tác giả.

III.2      Nhà cung cấp dịch vụ trung gian

(Điều 12.55)

Giới hạn và miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nhà cung cấp dịch vụ trung gian

EVFTA yêu cầu các Bên phải  quy định giới hạn hoặc miễn trừ trong pháp luật quốc gia liên quan đến trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ trung gian liên quan tới các xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan xảy ra trên mạng viễn thông. Cam kết của EVFTA có một số khác biệt so với quy định hiện tại của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

- Về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm: trong khi pháp luật Việt Nam quy định về các trường hợp buộc phải chịu trách nhiệm (suy đoán là các trường hợp khác sẽ không phải chịu trách nhiệm) còn EVFTA lại quy định về các trường hợp bắt buộc phải giới hạn hoặc miễn trừ trách nhiệm;

- Có thể quy định trong pháp luật quốc gia các trường hợp, trong đó nhà cung cấp dịch vụ trung gian không đáp ứng các điều kiện về giới hạn hoặc miễn trừ trách nhiệm nêu trên

- Về quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ trung gian phải hành động để chấm dứt, ngăn chặn các hành vi vi phạm SHTT: Pháp luật Việt Nam đã quy định phù hợp EVFTA, theo đó nhà cung cấp dịch vụ phải (i) gỡ bỏ và xoá nội dung thông tin số vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cắt, ngừng và tạm ngừng đường truyền Internet, đường truyền viễn thông, (ii) cung cấp thông tin khách hàng khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác

- Các bên có thể quy định thủ tục thông báo về xâm phạm quyền cũng như thông báo phản hồi một cách có hiệu quả

- Tòa án hoặc cơ quan hành chính có quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chấm dứt hoặc ngăn chặn hành vi xâm phạm

III.3      Các biện pháp thực thi tại biên giới

(Điểu 12.56 đến Điều 12.60)

(i) Đối tượng bị áp dụng:  EVFTA định nghĩa rõ về các đối tượng bị áp dụng các biện pháp thực thi quyền SHTT tại biên giới, gồm:

(a) "hàng hóa giả mạo" là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý;

(b) "hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý” là hàng hóa, bao gồm cả bao gói, có chứa một cách bất hợp pháp chỉ dẫn địa lý trùng với chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký hợp lệ cho hàng hóa cùng loại, hoặc không thể phân biệt yếu tố chính của chỉ dẫn địa lý đó với chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký, và việc nhập khẩu hàng hóa sẽ xâm phạm hoặc xuất khẩu hàng hóa sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý liên quan theo pháp luật của Bên nơi hàng hóa bị phát hiện;

(c) "hàng hóa giả mạo nhãn hiệu" là hàng hóa, bao gồm cả bao gói, có chứa một cách bất hợp pháp nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ cho hàng hóa đó, hoặc không thể phân biệt các yếu tố chính của nhãn hiệu đó với nhãn hiệu đã được đăng ký, và việc nhập khẩu hàng hóa sẽ xâm phạm hoặc xuất khẩu hàng hóa sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan theo quy định của pháp luật của Bên nơi hàng hóa bị phát hiện;

Sự tham gia chủ động của cơ quan hải quan: Cam kết về sự tham gia chủ động của cơ quan hải quan là một sự khác biệt đáng chú ý của EVFTA. EVFTA đòi hỏi cơ quan hải quan phải, trên cơ sở các kỹ thuật phân tích rủi ro, chủ động trong việc phát hiện và xác định các chuyến hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu có nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan này phải hợp tác với chủ thể quyền, bao gồm việc cho phép cung cấp thông tin để phân tích rủi ro. Cơ quan hải quan phải, phù hợp với thủ tục quốc gia, dừng thông quan hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Về cơ bản, các quy định về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan tới SHTT của Việt Nam cũng đã đề cập tới  những nội dung nêu trên, nhưng thụ động,  chỉ dừng ở mức phát hiện, xác định hàng xâm phạm và phối hợp với chủ thể quyền mà không yêu cầu cơ quan hải quan phải chủ động dừng thông quan./.

EVFTA cũng có các quy định về Hợp tác và Thể chế, Nhóm công tác về SHTT ( bao gồm cả CDĐL) nhưng không đề cập trong bài viết này./.

 

Các bài viết khác