Logo

“DUCK, hình” phản đối cấp GCN ĐKNH cho “HC DUCKY PRO”; “HC DUCKY SMART, HC DUCKY PRO BATHROOM, hình”...

31/12/2021
Căn cứ: Điều 112 và Điều 74.2(e) Luật SHTT

S.C Johnson & Son, Inc., là chủ sở hữu các Giấy chứng nhận ĐKNH No.263338; No.316278 và ĐK Quốc tế No.1266841 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối các nhãn hiệu xin đăng ký theo Đơn số 4-2021-34241 “HC DUCKY PRO”, Đơn số 4-2021-34242 “HC DUCKY SMART, HC DUCKY PRO BATHROOM, hình”, Đơn số 4-2021-34243 “HC DUCKY POWER, HC DUCKY PRO BATHROOM, hình” và  Đơn số 4-2021-34244 “HC DUCKY GOLD, HC DUCKY PRO BATHROOM, hình” với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu  “DUCK,hình” có trước do: (i) chúng tương tự nhau về cấu truc, cách phát âm, ý nghĩa và ấn tượng tổng thể, và (ii) cùng đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ trùng/tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác