Logo

“DON DON:DONKI” phản đối “DONKI DONKI, ký tự tiếng Nhật, hình”

05/10/2021

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “DON DON:DONKI” theo Đơn số 4-2020-39330 nộp ngày 25/09/2020 Phạm và Liên danh đã có văn bản gửi tới Cục SHTT phản đối việc nộp đơn xin đăng ký dấu hiệu “DONKI DONKI, ký tự tiếng Nhật, hình” số 4-2021-02306 nộp ngày 19/01/2021 cho các sản phẩm thuôc Nhóm 35 với lý do nhãn hiệu sau tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiêu  “DON DON:DONKI” nộp đơn sớm hơn, cụ thể: (i) hai nhãn hiệu tương tự về cấu trúc, ấn tượng thị giác và ấn tượng tổng thể, và (ii) các dịch vụ mà hai hai nhãn hiệu đăng ký xin bảo hộ  trùng lặp và tương tự với nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác