Logo

Đăng ký nhãn hiệu có chứa tên hoặc chân dung cá nhân ở Hoa Kỳ - Các nhãn hiệu mang tên Messi

16/12/2022
Nếu nhãn hiệu có chứa tên, chữ ký hoặc chân dung của một cá nhân cụ thể đang sống, thì chỉ có thể được đăng ký với sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân đó.

1.  Trình tự  xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu mang tên cá nhân

Theo Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)[1] các cá nhân có quyền riêng tư và quyền kiểm soát cách sử dụng tên, chân dung và danh tính của họ. Nếu nhãn hiệu của một chủ thê nào đó được cho là có chứa tên, chữ ký hoặc chân dung của một cá nhân cụ thể đang sống, thì nhãn hiệu chỉ có thể được đăng ký khi có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân đó.

Vì vậy, USPTO thường yêu cầu làm rõ tên hoặc chân dung trên nhãn hiệu có chỉ đến một cá nhân đang sống cụ thể hay không và yêu cầu người nộp đơn cung cấp sự đồng ý bằng văn bản từ cá nhân đó, nếu nhãn hiệu bao gồm những yếu tố sau:

- Tên đầy đủ (tên hoặc tên viết tắt theo sau là họ) có thể xác định một cá nhân sống cụ thể.

- Tên, biệt danh, nghệ danh, chức danh, bút danh  hoặc họ đủ để xác định một người nổi tiếng hoặc một người nào đó được công chúng công nhận dưới cái tên đó liên quan đến ngành có liên quan, thực thể kinh doanh, hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Một chân dung hoặc chân dung khá thực tế có thể xác định được một cá nhân sống cụ thể.

USPTO có thể từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu không có sự đồng ý hoặc nhãn hiệu gợi ý sai về mối liên hệ với cá nhân được xác định.

2.  Đăng ký nhãn hiệu mang tên Leo/LIONEL MESSI

2.1  Đơn đăng ký nhãn hiệu

Kết quả tra cứu cho thấy có các đơn đăng ký nhãn hiệu dưới đây mang tên Leo/LIONEL MESSI tại USPTO:

- Đơn số 77474852 đăng ký nhãn hiệu “LEO MESSI-3D” cho các sản phẩm, dịch vụ thuộc các Nhóm 09, 38, 41 nộp ngày 15/5/2008

- Đơn số 77551316 đăng ký nhãn hiệu “LEO MESSI GOAL!” cho các sản phẩm, dịch vụ thuộc các Nhóm 09, 38, 41.

- Đơn số 77697658 đăng ký nhãn hiệu  “LIONEL MESSI SOCCER ACADEMY” cho các dịch vụ thuộc Nhóm 41 .

2.2  Yêu cầu của USPTO

Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký USPTO đã gửi thông báo tới người nộp đơn yêu cầu làm rõ liệu tên trên nhãn hiệu có xác định một cá nhân sống cụ thể hay không, cụ thể như sau:

-   Nếu tên trong nhãn hiệu xác định một cá nhân sống cụ thể, thì người nộp đơn phải nộp văn bản với nôi dung sau:

(i) sự đồng ý bằng văn bản có chữ ký của cá nhân đó, cho phép người nộp đơn đăng ký tên đó dưới dạng nhãn hiệu với USPTO; và

(ii) một tuyên bố rằng “LEO/LIONEL  MESSI được xác định một cá nhân đang sống có sự đồng ý được ghi nhận”.

     - Tuy nhiên, nếu tên trong nhãn hiệu không xác định là một cá nhân, thì người nộp đơn phải nộp một tuyên bố rằng “LEO/LIONEL MESSI không xác định về một cá nhân đang sống.”

2.3  Ý kiến của Người nộp đơn và kết quả

- Chủ các Đơn đăng ký nhãn hiệu số 77551316 và 77697658 đã không trả lời, trong thời hạn quy định là 06 tháng, các thông báo của USPTO, bởi vậy các đơn đăng ký nhãn hiệu đã bị từ chối;

- Chủ Đơn số 77474852 đăng ký nhãn hiệu “LEO MESSI-3D” - một Công ty Hongkong là Artificial Life, Inc. CORPORATION DELAWARE -  đã trả lời USPTO  với nội dung như sau:

Phần chữ trên nhãn hiệu là tên của Liones Andres Messi (còn gọi là Leo Messi) và ông này đã đồng ý cho thể hiện tên trên nhãn hiệu được nộp đơn .

Kèm theo là bản Thỏa thuận Dịch vụ Nghệ sỹ (Hình bên) được ký giữa người nộp đơn và bên chuyển nhượng là Công ty đại diện của Leo Messi trong đó có điều khoản Artificial Life, Inc được độc quyền sử dụng nhãn hiệu “LEO MESSI-3D” cho các sản phẩm đã đăng ký, mọi sự sử dụng nhãn hiệu của bên chuyển nhượng phải được sự đồng ý trước của Artificial Life, Inc./.

USPTO đã chấp nhận giải trình của người nộp đơn và đưa văn bản thỏa thuận LEO MESSI vào danh mục tài liệu. Trên đăng ký nhãn hiệu do USPTO công bố ghi rõ: Tên hiển thị trên nhãn hiệu  xác định Liones Andres Messi (được gọi là Leo Messi), người đã đồng ý đăng ký cho phép đăg ký nhãn hiệu .

Tuy nhiên đơn đăng ký  nhãn hiệu trên vẫn bị từ chối vì không đáp ứng các điều kiện khác của USPTO.

3.  Nhận xét

Trong trường hợp này tên gọi Messi được thể hiện theo dạng tên đầy đủ nên USPTO áp dụng  nguyên tắc xác định tên cá nhân để thẩm định nhãn hiệu,  nếu chỉ có thành phần “Messi” đơn lẻ thì nguyên tắc này đã không được áp dụng, nhiều nhãn hiệu có thành phần “Messi” vẫn được USPTO bảo hộ là nhãn hiệu, như các nhãn hiệu:  Messi Skin (Reg. No.9742178); “THE MESSI PROJECT” (Reg.No.90370378), nếu những nhãn hiệu có thành phần “Messi” gây nhầm lẫn với cá nhân Leo Messi thì có thể phản đối đơn hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực đăng ký đã cấp giống như trường hợp nhãn hiệu “CR7”  theo Đăng ký “CR7” số 3637974 dưới tên ông Renzi Christopher đã bị phía danh thủ bóng đá C. Ronaldo đề nghị hủy bỏ hiệu lực [2]./.

Các bài viết khác