Logo

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Swiix”

02/06/2022
Căn cứ: Điều 95.4 và 95.1(d), Luật SHTT

Trên cơ sở đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu được nộp bởi Swix Sport AS và vì chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan đã không trả lời Thông báo của Cục SHTT về việc này như như luật định, Cục SHTT đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực ĐKQT nhãn hiệu số 1175091 “Swiix” chỉ định Việt Nam cho  các sản phẩm thuộc Nhóm 25 và 35 với lý do đã không sử dụng liên tục tại Việt Nam trong thời hạn 05 năm từ ngày 01/07/2015.

Các bài viết khác