Logo

Vụ việc điển hình

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SUNMEDROL” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SUNMEDROL” bị phản đối

15/03/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký “HƯƠNG XƯA” bị từ chối bảo hộ

Nhãn hiệu xin đăng ký “HƯƠNG XƯA” bị từ chối bảo hộ

15/03/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “SEBARISE” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SEBARISE” bị phản đối

14/03/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Khiếu nại thành công,  “FREY WILLE” được bảo hộ

Khiếu nại thành công,  “FREY WILLE” được bảo hộ

11/03/2022
Cơ sở: Điều 220.3, Luật SHTT, Điều 6.1.b và c, Nghị định 63/CP
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “FIS 0101101, hinh ” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “FIS 0101101, hinh ” bị phản đối một phần

01/03/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(g) và Điều 112, Luật SHTT
Các nhãn hiệu xin đăng ký  “ANGELA GOLD, hình” bị phản đối

Các nhãn hiệu xin đăng ký  “ANGELA GOLD, hình” bị phản đối

23/02/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e), Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBJAPAN” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBJAPAN” bị phản đối

22/02/2022
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e,g,i); 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARELIA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARELIA” bị phản đối

21/02/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) Luật SHTT
Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “MAZDA”

Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “MAZDA”

16/02/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e), Luật SHTT