Logo

Vụ việc điển hình

“AMERICAN LEGEND, hình” phản đối “FORT LEGEND, hình”

“AMERICAN LEGEND, hình” phản đối “FORT LEGEND, hình”

29/06/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
“COCO” phản đối “LEETHI COCO, hình”

“COCO” phản đối “LEETHI COCO, hình”

29/06/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “MUMMUM ” bị từ chối

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “MUMMUM ” bị từ chối

21/06/2022
Căn cứ: Điều 74.2 (e); Điều 96.1 (b) Luật SHTT; điểm 39.9(b) Thông tư số 01/2007/BKHCN.
Phần hình của nhãn hiệu xin đăng ký “Đinh Phong, hình tia sáng” bị phản đối

Phần hình của nhãn hiệu xin đăng ký “Đinh Phong, hình tia sáng” bị phản đối

09/06/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu “e,hình” được chấp nhận đăng ký

Nhãn hiệu “e,hình” được chấp nhận đăng ký

03/06/2022
Cơ sở: Điều 74.2(e), Luật SHTT.
Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Swiix”

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Swiix”

02/06/2022
Căn cứ: Điều 95.4 và 95.1(d), Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “COCOGROUP..., hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “COCOGROUP..., hình” bị phản đối

01/06/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu “BEEKEI L 30...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Nhãn hiệu “BEEKEI L 30...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

26/05/2022
Căn cứ: Các Điều 87.7, 96.1(a), 96.3 Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 và Điều 6septies Công ước Pari
Đơn đăng ký nhãn hiệu “O FRODO, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “O FRODO, hình” bị phản đối

19/05/2022
Căn cứ:  Điều 27.2(b,c); 73.5 của Luật SHTT và Điểm 39.12.a(iv) của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Đơn đăng ký nhãn hiệu “O2O2” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “O2O2” bị phản đối

11/05/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT