Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “K YAKARA, hình” bị phản đối một phần

26/11/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền chủ đơn Yara International ASA., có địa chỉ tại P.O. Box 343 Skoyen, NO-0213 Oslo, Norway, Phạm và Liên danh đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối một phần Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-47037  “K YAKARA, hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) cho các sản phẩm thuộc Nhóm 01 và 05 với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “YARA” và  “YARA, hình” (nhãn hiệu đối chứng) của Yara International ASA.

Cụ thể là, diện mạo và cách phát âm của nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với các nhãn hiệu đối chứng và một phần danh mục sản phẩm, cụ thể là “phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng” thuộc Nhóm 01 của nhãn hiệu xin đăng ký trùng/tương tự với sản phẩm đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu đối chứng.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác