Logo

Vụ việc điển hình

Nhãn hiệu “GYNO-MIX” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

Nhãn hiệu “GYNO-MIX” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

09/02/2022
Căn cứ: Điều 95.1(d) và 95.4, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “NEXT NATURE” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “NEXT NATURE” bị phản đối

09/02/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “STANLAYS” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “STANLAYS” bị phản đối

09/02/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CHALY” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CHALY” bị phản đối

08/02/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e), Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “SINKO” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SINKO” bị phản đối

08/02/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e), Luật SHTT
Nhãn hiệu “HOP ON HOP OFF” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Nhãn hiệu “HOP ON HOP OFF” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

08/02/2022
Cơ sở: Điều 74.2(c) Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARERIA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARERIA” bị phản đối

21/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “INTER” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “INTER” bị phản đối một phần

21/01/2022
Căn cứ:  74.2(e, i) và 112, Luật SHTT
Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NEOGEN DERMALOGY”

Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NEOGEN DERMALOGY”

20/01/2022
Căn cứ: Điều 74.2(c); 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “KENHIL, hình sao” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “KENHIL, hình sao” bị phản đối

19/01/2022
Căn cứ: các Điều 74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT