Logo

Vụ việc điển hình

Đơn đăng ký nhãn hiệu “TIANFU NTK, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “TIANFU NTK, hình” bị phản đối

16/04/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “DIAMON WHEEL Super star NTK, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “DIAMON WHEEL Super star NTK, hình” bị phản đối

15/04/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “HĐ.Duck, hình” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu “HĐ.Duck, hình” bị phản đối một phần

30/03/2022
Căn cứ: Điều 112 và Điều 74.2(e) Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “VNOLYMPIC PLAS” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “VNOLYMPIC PLAS” bị phản đối

30/03/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu “igus” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Nhãn hiệu “igus” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

29/03/2022
Cơ sở: Điều 74.2(c), 74.2(k) Luật SHTT và Điểm 39.12.a(iii) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN..
Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ”JianMei, hình” bị bác bỏ

Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ”JianMei, hình” bị bác bỏ

24/03/2022
Căn cứ: Điều 74.2(g), Điều 87, Điều 96.1(b) và 96.2, Luật SHTT
Khiếu nại thành công,  “BERNAQUA, hình’ được bảo hộ

Khiếu nại thành công,  “BERNAQUA, hình’ được bảo hộ

23/03/2022
Cơ sở: Điều 73.5, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn “CC, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn “CC, hình” bị phản đối

19/03/2022
Căn cứ:  Điều 112 và 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu “KIS” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

Nhãn hiệu “KIS” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

18/03/2022
Căn cứ: Điều 95.1.d, Luật SHTT
Nhãn hiệu “PREMIO” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

Nhãn hiệu “PREMIO” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

17/03/2022
Căn cứ: Các Điều 95.1.d và 95.4, Luật SHTT
Nhãn hiệu “BEEKEI...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Nhãn hiệu “BEEKEI...,hình” bị đề nghị hủy bỏ hiệu lực

16/03/2022
Căn cứ: Các Điều 87.7, 96.1(a), 96.3 Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 và Điều 6septies Công ước Pari