Logo

Phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu “EreX24, hình” được chấp nhận

19/04/2024
Căn cứ:  các Điều 74.2(e), 74.2(h), Luật SHTT

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2018-24673 “EreX24, hình” nộp ngày 25/7/2018  cho “các thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế)” thuộc Nhóm 05 dưới tên Công ty cổ phần LAGUNA (VN) (“Người nộp đơn”) đã bị một bên thứ ba phản đối.

Căn cứ được đưa ra là dấu hiệu xin đăng ký “EreX24, hình”  tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng có trước, đang có hiệu lực tại Việt Nam, đó là (i) Đăng ký NH quốc gia số 218102 “ErexOn” cho các “thực phẩm chức năng làm từ cây cỏ dùng cho mục đích y tế” thuộc Nhóm 5 của American Naturals Inc., và (ii) Đăng ký quốc tế NH số 517517 “EPREX” cho các “chế phẩm dược phẩm kích thích hồng cầu” thuộc Nhóm 05 của Janssen Pharmaceutica N.V.,

Cục SHTT đã gửi Thông báo cho người nộp đơn về việc phản đối. Tuy nhiên, đã hết thời gian trả lời Thông báo như quy định nhưng người nộp đơn không trả lời. Xét thấy lý do phản đối là có cơ sở. Cục SHTT đã chấp nhận đơn phản đối./.

Các bài viết khác