Logo

Phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu “COCOJEANS, hình” được chấp nhận

15/04/2024
Căn cứ:  các Điều 74.2(e) & 112, Luật SHTT

CHANEL (FR), chủ sở hữu Đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 363419 “COCO” chỉ định Việt Nam (nhãn hiệu đối chứng) ngày 22/10/2020 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2019-45797 “COCO JEANS, hình” cho các sản phẩm quần áo thuộc Nhóm 25 với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “COCO” có trước đang có hiệu lực tại Việt Nam, cụ thể:

(i) thành phần chữ COCO giữ vai trò chủ đạo, có tính phân biệt, trong dấu hiệu xin đăng ký “COCO JEANS, hình” hoàn toàn tương tự với nhãn hiệu đối chúng COCO về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác. Còn chữ “JEANS” trong dấu hiệu xin đăng ký là tên gọi thông thường của sản phẩm nên không có khả năng phân biệt, không được tính đến;

(ii) sản phẩm mang nhãn hiệu xin đăng ký (cụ thể là quần áo thuộc Nhóm 25) tương tự với  sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng (cụ thể là các loại quần áo, bao gồm bốt, giày và dép thuộc Nhóm 25).

Cục SHTT cho rằng phản đối của  CHANEL là có cơ sở, trong khi đó đã hết thời hạn quy định mà bên bị phản đối vẫn không có ý kiến trả lời về việc này nên đã ra thông báo chấp nhận Đơn phản đối.

Các bài viết khác