Logo

Đề nghị xem xét lại việc từ chối bảo hộ ĐKQT 1074856 La-14

08/06/2023
Căn cứ:  Điều 74.2( e) Luật SHTT

Cục SHTT Việt Nam đã gửi Thông báo từ chối tạm thời số 2021/46 VTB29 đề ngày 29/11/2022  tới WIPO thông báo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1074856 “La-14” (nhãn hiệu xin đăng ký) bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 01 và 05 dưới tên chủ sở hữu là DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS (DUPONT), có trụ sở tại Langebrogade 1,DK-1411 Copenhagen K (DK), chỉ định vào Việt Nam vào ngày 15/11/2021, tạm thời bị từ chối với lý do trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn với ĐKQT số 1500001 “LA-5 YOUR HEALTH - OUR SCIENCE, hình” có ngày đăng ký sớm hơn là 03/10/2019, bảo hộ cho các sản phẩm thuộc các nhóm 01,05 và 09, đang có hiệu lực tại Việt Nam.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh, thay mặt và thừa ủy quyền DUPONT, trong trả lời Thông báo nói trên của Cục SHTT đã đưa ra nhiều luận cứ chứng minh rằng nhãn hiệu xin đăng ký “La-14” có khả năng phân biệt và không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “LA-5 YOUR HEALTH - OUR SCIENCE, hình”; các nhãn hiệu này khác nhau về ý nghĩa, cấu trúc, cách phát âm cũng như ấn tượng thị giác, bởi vậy chúng đã được chấp thuận bảo hộ và song song tồn tại ở nhiều quốc gia, như Mỹ, Mê-hi-cô, Trung Quốc, Đan Mạch...

Đương đơn đề nghị Cục SHTT rút lại quyết định từ chối và chấp nhận bảo hộ ĐKQT 1074856 “La-14”.

 Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét ./.

Các bài viết khác