Logo

Quản trị & Định giá các Tài sản Trí tuệ

08/07/2013

Trong lĩnh vực quản trị và định giá  tài sản trí tuệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...

Trong lĩnh vực quản trị và định giá  tài sản trí tuệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

1. Tư vấn xây dựng và quản trị các tài sản trí tuệ

(a)    Thương hiệu

  • Đặt tên thương hiệu
  • Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược quản trị và phát triển thương hiệu
  • Xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu
  • Chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng thương hiệu

(b)  Các tài sản trí tuệ khác

Công nghệ, Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Bản quyền tác giả…

2. Tư vấn định giá tài sản

(a)   Định giá tài sản trí tuệ

  • Định giá giá trị thương hiệu
  • Định giá giá trị các tài sản vô hình như: Công nghệ, Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Bản quyền tác giả…

(b)   Định giá các tài sản khác

  • Định giá bất động sản
  • Định giá giá trị doanh nghiệp
  • Định giá máy thiết bị

3. Tư vấn về pháp luật và kinh tế trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Liên hệ:
Luật sư Nguyễn Thu Huyền
Phòng Quản trị & Định giá tài sản trí tuệ
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 666
Email: hanoi@pham.com.vn

 
Liên hệ:
Luật sư Hoàng Thị Thanh Huyền
Phòng Tư vấn
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 103
Email: hanoi@pham.com.vn

 

 

Các bài viết khác