Logo

Bảo hộ “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” không loại trừ ‘THERE AND BACK AGAIN”

15/07/2019
The Saul Zaentz Company khiếu nại Quyết định số 3312/QĐ-SHTT ngày 19/01/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKNH số 238960 ngày 19/01/2015 cho nhãn hiệu “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” nhưng loại trừ phần chữ “THERE AND BACK AGAIN”...

Văn phòng LS Phạm và Liên danh đại diện cho người nộp đơn/chủ đơn là The Saul Zaentz Company khiếu nại Quyết định số 3312/QĐ-SHTT ngày 19/01/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKNH số 238960 ngày 19/01/2015 cho nhãn hiệu “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” cho các sản phẩm và dịch vụ thuộc các Nhóm 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 và 41 nhưng loại trừ phần chữ “THERE AND BACK AGAIN” với lý do không có khả năng phân biệt, mang tính mô tả sản phẩm quy định tại Điều 74.2.c) Luật SHTT.

Khiếu nại được dựa trên các cơ sở/bằng chứng sau:

(i) Cụm từ “THERE AND BACK AGAIN” ( tiếng Anh có nghĩa là “Ở đó và trở lại”) chỉ có thể coi là có tính mô tả đối với các dịch vụ thuộc Nhóm 39, cụ thể là “Dịch vụ du lịch và cung cấp thông tin về du lịch; cung cấp địa chỉ trang web để xắp xếp các chuyến du ngọan và tham quan du lịch; tổ chức và xắp xếp các chuyến du ngọan và tham quan du lịch; cung cấp thông tin về các trang web của người khác có liên quan đến du lịch; cung cấp thông tin,tin tức và bình luận trong lĩnh vực du lịch”. Tuy nhiên người nộp đơn đã sửa đơn (hồ sơ số SĐ4-2014-00544 nộp ngày 03/6/2014) yêu cầu loại bỏ Nhóm 39  khỏi danh mục các hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký bảo hộ và yêu cầu này đã được Cục SHTT chấp nhận;

            (ii) “ THERE AND BACK AGAIN”  không phải là thuật ngữ thông dụng, không chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng,           chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ đối với các hàng hóa/dịch vụ thuộc các Nhóm 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 và 41 mang nhãn hiệu “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” đăng ký theo đơn số 4-2011-21183.

(iii)  Trong thực tế nhãn hiệu “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” đang được bảo hộ mà không bị loại trừ phần chữ “THERE AND BACK AGAIN” ở gần 30 quốc gia trên thế giới trong đó có Anh, Áo, Bỉ, Bungari, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan,Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan, Ba Lan,Tây Ban Nha,Thụy Điển, Italia, Singapo, Hồng Công vv..

Do vậy, việc loại trừ phần chữ “THERE AND BACK AGAIN” trong Giấy chứng nhận ĐKNHHH tại Quyết định số 3312/QĐ-SHTT ngày 19/01/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ là không hợp lý, không phù hợp với quy định tại Điều 74.2 b) và c) Luật SHTT.

Cho rằng lập luận nói trên là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 3215/QĐ-SHTT ngày 05/07/2019 hủy bỏ quyết định số 3312/QĐ-SHTT ngày 19/01/2015 trước đó và thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN”./.

Các bài viết khác