Logo

Khiếu nại thành công, “MHT Marine Hydrotec, hình” được chấp nhận bảo hộ.

24/06/2019
Dấu  hiệu “MHT Marine Hydrotec, hình” theo Đơn số 4-2010-27834 của Marine Hydrotec Co., Ltd. đăng ký cho các Nhóm 07 và 12 bị từ chối với lý do phần chữ “Marine Hydrotec” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “HYDROTEC”...

 

Dấu  hiệu “MHT Marine Hydrotec, hình” theo Đơn số 4-2010-27834 của Marine Hydrotec Co., Ltd. đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 07 và 12 bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp Giấy chứng nhận ĐKNH (Quyết định số 61012/QĐ-SHTT ngày 29/10/2012) với lý do phần chữ “Marine Hydrotec” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “HYDROTEC” theo Đơn số 4-2010-14036 của Actuant Corporation và phần còn lại của nhãn, chữ  MTV cách điệu, trùng với nhãn hiệu đối chứng 01  “MHT, device”, Giấy chứng nhận ĐKNH số 182970, cấp ngày 13/4/2012 cũng cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 07 và 12.

Marine Hydrotec Co., Ltd. đã khiếu nại quyết định từ chối nói trên, biện luận rằng: (i) Nhãn hiệu đối chứng “HYDROTEC” theo Đơn số 4-2010-14036 của Actuant Corporation đã bị từ chối cấp GCN ĐKNH (Quyết định số 1012/QĐ-SHTT ngày 07/01/2013); quyết định này đã không bị khiếu nại và như vậy đơn xin đăng ký nhãn hiệu bị coi là đã từ bỏ, không còn là rào cản cho việc đăng ký dấu hiệu đang xem xét, và (ii) nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng “MHT, device”  không trùng lặp và cùng một chủ  sở hữu là Marine Hydrotec Co.,Ltd.

Nhận thấy khiếu nại của người nộp đơn là có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 2652/QĐ-SHTT ngày 28/5/2019 hủy bỏ Quyết định số 61012/QĐ-SHTT trước đó và bảo hộ nhãn hiệu “MHT Marine Hydrotec, hình”.

Các bài viết khác