Logo

Hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 269150 của nhãn hiệu “FASHION THK, hình”

15/06/2019
Abercrombie & Fitch Europe Sagl đã nộp đơn đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ  hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 269150 bảo hộ nhãn hiệu “FASHION  THK, hình” cho các sản phẩm thuộc Nhóm 25. Quần áo..., cấp cho Hộ kinh doanh Hồng Hải...

Abercrombie & Fitch Europe Sagl – người nộp đơn/chủ sở hữu Giấy chứng nhận ĐKNH số 127650 cấp ngày 19/06/2009 bảo hộ nhãn hiệu “hình con chim đang bay” cho các sản phẩm thuộc các Nhóm 03, 14, 15 và 25 (Quần áo) -  đã nộp đơn đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận ĐKNH số 269150  ngày 27/9/2016 bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “FASHION  THK, hình” cho các sản phẩm thuộc Nhóm 25 (Quần áo) cấp cho Hộ kinh doanh Hồng Hải, TP Hồ Chí Minh, với lý do phần hình con chim đang bay trong nhãn hiệu “FASHION THK, hình” tương tự với nhãn hiệu hình con chim đang bay của Abercrombie & Fitch Europe Sagl, là nhãn hiệu có trước.

Sự tương tự của hai nhãn hiệu nói trên đều đăng ký cho cùng Nhóm 25. Quần áo...sẽ làm người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc/xuất xứ của sản phẩm, khiến người tiêu dùng nghĩ rằng hai nhãn hiệu thuộc cùng một chủ sở hữu, hoặc có liên hệ với nhau. Việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu nói trên của Hộ kinh doanh Hồng Hải không đáp ứng các tiêu chuẩn đăng ký nhãn hiệu tại thời điểm nộp đơn quy định tại  Điều 74.2.e của Luật Sở hữu trí tuệ  vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước của Abercrombie & Fitch Europe Sagl.

Cho rằng lập luận nói trên là có cơ sở, Cục SHTT đã ra Quyết định số 2712/QĐ-SHTT ngày 31/5/2019 hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận ĐKNH số 269150 bảo hộ nhãn hiệu “FASHION  THK, hình” cấp ngày 27/9/2016  cho Hộ kinh doanh Hồng Hải, cụ thể là hủy bỏ bảo hộ thành phần hình con chim đang bay trong nhãn hiệu này. Hộ kinh doanh Hồng Hải có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính quyết định nói trên của Cục Sở hữu trí tuệ.

Các bài viết khác