Logo

Thông báo về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi  đại dịch Covid-19

04/08/2021
Ngày 02/08/2021 Cục SHTT đã ban hành Thông báo số 7581/TB-SHTT về áp dụng các quy định liên quan tới thời hạn nộp đơn bị ảnh hưởng bởi  đại dịch Covid-19

Theo đó, mọi thủ tục liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 31/8/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/9/2021.

Đối với các trường hợp khác, nếu người nộp đơn vẫn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ thì có quyền yêu cầu áp dụng quy định về trở ngại khách quan, bất khả kháng quy định tại điểm 9.4, 9.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện có thể liên hệ với Cục SHTT để được hướng dẫn.

Có thể tải Thông báo số 7581/TB-SHTT tại đây./.

Các bài viết khác