Logo

Thông báo gia hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

16/09/2021

Trước đây, Cục SHTT đã ra Thông báo số 7581/TB-SHTT ngày 02/8/2021, theo đó các thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục SHTT có thời hạn phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 30/6/2021 đến hết ngày 31/8/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/9/2021.

Tuy nhiên đến nay dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngày 09/9/2021 Cục SHTT ban hành tiếp Thông báo số 8181/TB-SHTT về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, mọi thủ tục liên quan đến xác lập quyền SHCN (như yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 31/10/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/11/2021.

Đối với các trường hợp khác, nếu người nộp đơn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thủ tục xác lập quyền SHCN tại Cục SHTT thì có quyền yêu cầu áp dụng quy định về trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng tại điểm 9.4, 9.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

Để có thêm thông tin chi tiết, có thể tải Thông báo số 8181/TB-SHTT tại

Các bài viết khác