Logo

Quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn.

26/11/2020

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã ra thông báo số 13822/TB-SHTT ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc áp dụng các quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục có liên quan.

Theo tinh thần của công văn này, nếu người ký Tờ khai và các giấy tờ giao dịch mà không phải là người có chức danh như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng  Giám đốc, Giám đốc  (cụ thể, như cấp Phó của các chức danh nói trên, hoặc các chức danh Chánh Văn phòng, Trưởng phòng hay cấp phó của các chức danh này v.v..hoặc  các chức danh của các tổ chức nước ngoài như attorney in fact, authorized signatory, proxy, officer v.v...người nộp đơn phải cung cấp tài liệu chứng minh người  ký được ủy quyền đó và có tư cách đại diện theo pháp luật của chủ đơn và đóng dấu (theo pháp luật, nếu có). Trong trường hợp cá nhân đại diện cho tổ  chức là chủ đơn nước ngoài không chứng minh được tư cách đại diện theo pháp luật hoặc tư cách được ủy quyền thì các tài liệu giao dịch nộp tại Cục SHTT phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đối với chữ ký của cá nhân đó.

Công văn này có thể tải về từ

Thông báo về việc áp dụng các quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục có liên quan. - THÔNG BÁO - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (noip.gov.vn)

 

 

 

Các bài viết khác