Logo

Quy chế hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền SHCN

25/02/2020
Cục SHTT vừa ra Quyết định số 362/QĐ-SHTT ngày 12/02/2020 ban hành Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền SHCN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 12/02/2020.

Quy chế này quy định hoạt động tư vấn trong quá trình giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) theo quy định tại Điểm 22, Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục SHTT.

Quy chế  áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Cục SHTT; Hội đồng tư vấn do Cục trưởng Cục SHTT thành lập và các chuyên gia tư vấn độc lập được đề nghị cung cấp ý kiến tư vấn trong quá trình giải quyết khiếu nại về SHCN.

Thành viên của Hội đồng tư vấn bao gồm các chuyên gia tư vấn độc lập hoặc các cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp khác.

Chuyên gia tư vấn độc lập là những người có trình độ chuyên môn phù hợp, được chọn từ Danh sách chuyên gia tư vấn SHCN do Cục trưởng Cục SHTT phê duyệt và từ các nguồn khác (trong trường hợp không có chuyên gia thích hợp trong danh sách đó.

Nội dung tư vấn bao gồm các vấn đề pháp lý, vấn đề kỹ thuật và phương án xử lý liên quan đến:

1. Quyền nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN;

2. Khả năng bảo hộ của đối tượng SHCN;

3. Phạm vi bảo hộ quyền SHCN;

4. Cách thức xác định hành vi không trung thực, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHCN;

5. Đánh giá tính chất, mức độ phù hợp với lập luận của chứng cứ do người khiếu nại cung cấp;

6. Các nội dung khác do Cục trưởng Cục SHTT quyết định./.

 

Các bài viết khác