Logo

Quốc hội sẽ xem xét Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT trong Quý IV, 2021

20/08/2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ nhất  và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 10/10/2021. Trong kỳ họp này Quốc hội sẽ sem xét, cho ý kiến 05 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. để có thể thông qua vào Kỳ họp thứ 3, Khóa 15.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với một số Bộ, Ngành có liên quan soạn thảo.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 7 nhóm nội dung chính trong các chính sách đã được Quốc hội thông qua, bao gồm: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan;Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách Nhà nước;Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp;Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ;Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập./.

Các bài viết khác