Logo

Dự thảo Tờ trình và Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được công bố để xin ý kiến

16/09/2020

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN)  được giao chủ trì xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình). Bộ KH-CN  đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, đăng tại https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=806 để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến từ ngày 09/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

Sau đây là một số nét chính của Chương trình:

Mục tiêu của Chương trình là để thực hiện  Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt. Chương trình đặt ra 04 mục tiêu chung và 04 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030 và phân kỳ giai đoạn đến năm 2025, như sau:

I. Các mục tiêu chung:  04 mục tiêu chung là: (i) triển khai hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030; (ii) đưa SHTT thực sự trở thành công cụ quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo; (iii) nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và (iv) góp phần tạo dựng văn hóa SHTT trong xã hội.

II. Các mục tiêu cụ thể:  Có 04 mục tiêu cụ thể.  Bên cạnh việc góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể đã được quy định trong Chiến lược SHTT đến năm 2030, Chương trình đặt ra 04  mục tiêu cụ thể sau:

Mục tiêu 1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về SHTT và đổi mới sáng tạo.  Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT, quản trị TSTT và cấp giấy chứng nhận cho khoảng 3.000 cá nhân (đến năm 2025 có khoảng 1.200 người được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận).

Mục tiêu 2.  Gia tăng cả về số lượng và chất lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giống cây trồng,  cải thiện vượt bậc các chỉ số về SHTT của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), trong đó:

- Số lượng đơn đăng ký sáng chế tăng trung bình 16 - 18%/năm (đến năm 2025 đạt từ 12-14%/năm) và số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12 - 14%/năm (đến năm 2025 đạt từ 10-12%/năm.

- Hỗ trợ bảo hộ SHTT trong nước và nước ngoài cho các sản phẩm quốc gia và sản phẩm chủ lực địa phương, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ quyền SHTT cho 100% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, chủ lực cấp tỉnh (đến năm 2025 đạt khoảng 60%). Đăng bảo hộ ra nước ngoài cho ít nhất 50% số lượng sản phẩm chủ lực được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam;

Mục tiêu 3. Có ít nhất 200 tổ chức (đến 2025 có ít nhất 80 tổ chức) được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng và quản trị TSTT để chia sẻ và nhân rộng.

Mục tiêu 4: Tăng cường năng lực và hiệu quả thực thi quyền SHTT. Thúc đẩy công tác bảo vệ quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số nhằm đảm bảo thích ứng với các điều kiện, yêu cầu khách quan của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện các cam kết về thực thi quyền SHTT trong các FTA thế hệ mới (CPTPP và EVFTA)./.

Mọi ý kiến xin được gửi về:

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0243.5571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Các bài viết khác