Logo

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

01/12/2020
Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày, từ 17/11/2020 đến 17/01/2021


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Chính phủ trình Quốc hội và đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
Tại  Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2020 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiên cứu, cho ý kiến đối với các tài liệu, bao gồm:
(1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;
(2) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (dự thảo số 1).

Các văn bản này có thể truy cập và tải về từ  https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=822

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục Sở hữu trí tuệ) trước ngày 17/01/2021 để tổng hợp (Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Vũ Thị Thảo, điện thoại: 024.38583069, máy lẻ 1211)./.

 

Các bài viết khác