Logo

“COCO” phản đối “COCO NH5 GLOBAL, hình”

04/10/2021

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “COCO” theo Đăng ký quốc tế số 363419 đang được bảo hộ tại Việt Nam, Phạm và Liên danh đã gửi văn bản tới Cục SHTT phản đối việc nộp đơn xin đăng ký dấu hiệu “COCO NH5 GLOBAL, hình” cho các sản phẩm thuôc Nhóm 3 và các Nhóm khác, với lý do nhãn hiệu sau là một nhãn hiệu kết hợp hình - chữ,  trong đó thành phần chữ “NH5” không thể phát âm như một từ và thành phần chữ  “GLOBAL” không có tính phân biệt, mang tính mô tả sản phẩm; phần chữ chủ đạo “COCO” trùng lặp với nhãn hiệu có trước “COCO”.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác