Logo

Nhãn hiệu NRI theo Đơn QT no. 777272 chỉ định Việt nam được chấp nhận bảo hộ

14/12/2018
Nhãn hiệu NRI theo Đơn quốc tế số 777272 chỉ định Việt nam cho các Nhóm 09 và 42 được chấp nhận bảo hộ...

Nhãn hiệu NRI theo Đơn quốc tế số 777272 chỉ định Việt nam của University of Greenwich bị tạm thời từ chối bảo hộ cho các Nhóm 09 và 42 theo Thông báo số 2013/10 HBN28 ngày 11/3/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) do bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “NRI  Intercom” theo Đăng ký quốc tế số 981249 của Nomura Research Institute  Ltd.

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đã khiếu nại và đề nghị Cục SHTT bảo hộ nhãn hiệu cho Đơn quốc tế số 777272 vì đã có được Thư chấp thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng đồng ý cho người nộp đơn đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã hủy bỏ Thông báo  số 2013/10 HBN28 nói trên và thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu NRI theo Đơn quốc tế số 777272.

Các bài viết khác