Logo

Triển khai thực hiện Dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ

17/01/2019
Dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ (EIE- Enabling the Intellectual Property Environment) là một trong các Dự án do WIPO quản lý dưới sự thực hiện trực tiếp của Vụ Châu Á - Thái Bình Dương..

Dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ (EIE- Enabling the Intellectual Property Environment) là một trong các Dự án do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý dưới sự thực hiện trực tiếp của Vụ Châu Á - Thái Bình Dương. Thời gian thực hiện Dự án kéo dài 6 năm (bắt đầu năm 2016 và kết thúc năm 2022).

Mục tiêu chính của Dự án EIE là tập trung vào lĩnh vực thương mại hóa sở hữu trí tuệ thông qua các trụ cột như: chuyển giao công nghệ và hệ thống đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ; quản lý công nghệ; quản lý sở hữu trí tuệ; xây dựng năng lực; liên kết viện-trường-ngành và các chủ thể khác.

Hiện tại có 8 quốc gia tham gia gồm: Malaysia, Thái Lan, Philipin, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ, Sri Lanka, Việt Nam, và Inđônêxia. Mỗi một quốc gia tham gia sẽ có những lộ trình cụ thể khác nhau để thực hiện Dự án nhưng tất cả đều nhằm mục đích là đạt được mục tiêu chung của Dự án.

Dự án nhằm tạo dựng một môi trường sở hữu trí tuệ thuận lợi cho các chủ thể tham gia, bao gồm: một hệ thống đổi mởi sáng tạo phù hợp; các viện/trường có cơ cấu tổ chức thích hợp; các quy trình hiệu quả với nhân lực có trình độ được bố trí hợp lý và mối quan hệ mật thiết giữa các ngành có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tất cả các yếu tố nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình sáng tạo tri thức, chuyển giao tri thức và chuyển đổi từ tri thức thành các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã hội.

Theo kế hoạch, năm 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ký kết Bản Ghi nhớ với WIPO về thực hiện Dự án và thành lập Văn phòng dự án trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ để triển khai các hoạt động cụ thể của Dự án.

Các bài viết khác