Logo

Làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ?

17/12/2018
Để có thể cải thiện được chất lượng nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ, trước hết, cần phải nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của đất nước. Tiếp đó, cần phải đào tạo các giảng viên, chuyên gia có trình độ Đại học và sau Đại học về sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ thành một môn học tại các trường Đại học và Cao đẳng.
 
Là một trong ba trụ cột thương mại của quốc tế hiện tại, sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Bảo hộ sở hữu trí tuệ đang phải đối mặt với những vấn đề ngày càng gay gắt và cấp bách.
 
Trong khi đó, những hiểu biết của cộng đồng về lĩnh vực sở hữu trí tuệ còn khá ít ỏi trước nhu cầu đòi hỏi của thực tế. Vì vậy, để xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, cần có những chương trình đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng để có thể cải thiện được chất lượng nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ, trước hết, cần phải nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của đất nước. Tiếp đó, cần phải đào tạo các giảng viên, chuyên gia có trình độ Đại học và sau Đại học về sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ thành một môn học tại các trường Đại học và Cao đẳng.
 
Ngoài ra, cần có thêm các chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về sở hữu trí tuệ phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau và nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức, các phương tiện thông tin đại chúng.
 
(Nguồn: VTV)

Các bài viết khác