Logo

Điểm qua tình trạng giải quyết đơn khiếu nại của Cục SHTT trong năm 2017

05/01/2019

Báo cáo Thường niên 2017 của  Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy năm 2017 Cục đã nhận được 1.318 đơn khiếu nại các loại liên quan đến các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó chỉ 730 đơn (55%) được chấp nhận là hợp lệ và 548 đơn (75%) đã được giải quyết...

Báo cáo Thường niên 2017  (2017 Annual Report) đã được Cục Sở hữu trí tuệ công bố tháng 10/2018. Theo đó trong năm 2017 Cục đã nhận được 1.318 đơn khiếu nại các loại liên quan đến các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ (sáng chế: 29, giải pháp hữu ích: 3, kiểu dáng công nghiệp: 19, nhãn hiệu: 1.267); trong đó chỉ có 730 đơn được Cục SHTT chấp nhận là hợp lệ, chiếm 55% tổng số đơn đã nộp. Cục đã giải quyết  548 đơn (75% tổng số), trong đó: chấp nhận lý do khiếu nại bảo hộ cho 136 đơn nhãn hiệu quốc gia, 175 đơn nhãn hiệu quốc tế;  không chấp nhận lý do khiếu nại 132 đơn nhãn hiệu quốc gia và đơn nhãn hiệu quốc  tế; chấp nhận lý do khiếu nại đối với 4 đơn sáng chế, 1 đơn kiểu dáng công nghiệp

Cục đã nhận được 318 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị hủy bỏ văn bằng do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Trong đó có 10 đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, 10 đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 73 đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và 255 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Đối với đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực, Cục đã giải quyết được 43 đơn, trong đó: chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 15 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, không chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 16 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; không chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 3 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; không thụ lý đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực 9 văn bằng bảo hộ.

Đối với đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực, Cục đã giải quyết được 208 đơn, trong đó: Chấp nhận chấm dứt hiệu lực 114 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, không chấp nhận chấm dứt hiệu lực 94 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Các bài viết khác